ZPĚT
 

Mezinárodní kongres Zdraví 2020 Praha >> Členové předsednictva

Prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc., Česká republika

Prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc.

Česká republika

Vystudovala v letech 1961–1966 s červeným diplomem Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy, obor biologie–chemie, specializace fyziologie živočichů a člověka. Na katedře obecné zoologie absolvovala postgraduální studium, získala titul RNDr. (1971) a CSc (1972). Po obhájení disertační práce Fyziologická funkce fosfolipidů v biologických membránách byla v roce 1980 jmenována a ustanovena docentkou obecné a srovnávací fyziologie. Absolvovala několik studijních zahraničních pobytů (Polsko, Nizozemí, SSSR, NDR). V roce 1981 byla jmenována vedoucí katedry fyziologie a vývojové biologie PřF UK. Tuto funkci zastávala do roku 1990. V roce 1987 obhájila disertační práci Fyziologická funkce fosfoinozitidů a získala titul DrSc. V roce 1989 ji prezident ČR jmenoval profesorkou fyziologie. Na katedře fyziologie a vývojové biologie PřF UK pracovala až do svého odchodu do důchodu (2006). Jeden školní rok vyučovala biologii na Waldorfském lyceu, v letech 2007–2012 měla částečný úvazek v laboratoři biochemické neurofarmakologie Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK.

Byla řešitelkou řady vědeckých grantů, autorkou pěti odborných skript, členkou redakční rady časopisu News in Physiological Sciences (USA) a časopisu Fluoride, členkou několika českých a mezinárodních vědeckých společností.

V r. 1995 dostala diplom Amerického biografického ústavu Žena roku.

Ve spolupráci s prof. MUDr. Cyrilem Höschlem se zabývala výzkumem Alzheimerovy nemoci a v této oblasti získala několik ocenění. Publikovala více než 300 odborných vědeckých prací a je autorkou 14 populárně naučných knih, z nichž některé se staly bestselery. V roce 1990 absolvovala 2měsíční kurz v Centru netradiční medicíny v Moskvě a po dobu 15 let se zabývala léčitelstvím pomocí bezkontaktní masáže. Od roku 2006 se zabývá výzkumem patogeneze poruch autistického spektra a její články v zahraničních časopisech mají veliký ohlas. Je zvána na různé světové kongresy. Věnuje se přednáškové činnosti a publicistice. Vdaná, manžel Otakar zemřel v roce 2009, 2 děti, MUDr. Kateřina Seimlová (1965), Mgr. Otakar Strunecký, PhD. (1974).

 

Příspěvek Prof. RNDr. Anny Strunecké, DrSc. na videokongresu 20. 6. 2020:

Přepis příspěvku Prof. RNDr. Anny Strunecké, DrSc.:

Vážený pane prezidente, vážení členové přípravného výboru, milí přátelé, dámy a pánové.

Považuji za svoji povinnost poděkovat především panu Tomáši Pfeifferovi za jeho aktivity pro uskutečnění mezinárodního kongresu Zdraví 2020 Praha a moje poděkování a obdiv patří především jeho celoživotnímu úsilí za provádění, propagaci a uznání tradiční, komplementární a integrativní medicíny v rámci Evropské unie i celého světa. Tomáši Pfeifferovi tady děkovala paní doktorka Eva Křížová z České republiky, a to proto, že my máme příležitost desítky let sledovat jeho každodenní aktivity, jeho působení v médiích, jeho působení v Centru, léčitelské působení.

A víme velmi dobře, že v České republice ta situace zdaleka není tak pěkná, jako vyprávěl můj předřečník o situaci ve Velké Británii. U nás je k těmto projevům stále potřeba hodně velká odvaha, hodně silné přesvědčení. Prostě člověk musí být skutečně velkou osobností, protože za taková slova stále hrozí postihy, jak jsem nakonec měla možnost i já sama na své kůži zažít.

Je mi velikou ctí, že jsem byla pozvána, abych přispěla k přípravě projektu Platforma 2020 Praha a k přípravě kongresu v Praze v roce 2021. Pandemie COVID nás přiměla k přesunutí našeho osobního setkání o celý rok a máme tedy příležitost k diskusím a úvahám, jak naše hlasy sjednotit a posílit. Je vidět z příspěvků mých předřečníků, že v každém státě, v každé lokalitě vnímáme ty aktuální úkoly jinak a možná že to, co tady budu povídat já, se mnohým bude zdát příliš jednoduché.

Mou profesí je fyziologie a biomedicína, strávila jsem 40 let na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, z toho 10 let jsem zastávala funkci vedoucí Katedry fyziologie a vývojové biologie. Zavedla jsem přednášky o imunologii, takže se bohužel také v posledních letech namáčím do diskuzí o očkování, a to je také velmi diskutabilní a velmi složitá oblast.

Pracovala jsem také 5 let v laboratoři biologické neurofarmakologie Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, více než 30 let se zabývám celostním a integrativním přístupem ke zdraví člověka a možnostmi oborů TCIM v rámci badatelské práce a v praktické aplikaci, také jsem si troufala asi 15 let provádět léčitelskou praxi.

Napsala jsem více než 300 odborných publikací a 15 populárně naučných knížek pro širokou veřejnost. Jen bych si jenom dovolila v reakci na předchozího řečníka říct maličkou poznámku, že jedna z mých posledních knížek je Léčivé byliny a duševní zdraví. Tuto knížku jsem napsala proto, že žiji a pracuji léta mezi psychiatry a bohužel, právě co se léčivých bylin týče, tak tam nám Evropská unie stále a stále jenom hází klacky pod nohy a nedovoluje výrobcům ani napsat, k čemu ty jejich přípravky jsou dobré.

Takže od roku 2012 existuje takzvaný on hold seznam, podle kterého nesmí žádný výrobce napsat na svůj produkt, k čemu je tento produkt dobrý. A stále čekáme, až se Evropská unie prostě dohodne, že s těmi léčivými bylinami by to přeci jenom stálo za to to trochu víc zkusit.

Pandemie COVID a epidemie poruch autistického spektra

Já bych se dneska pouze krátce zmínila o některých zkušenostech, rozdílných přístupech medicíny lege artis a TCIM, například u pandemie COVID a epidemie poruch autistického spektra. Pandemii jsme právě všichni čerstvě zažili a autismus je moje oblíbená problematika, o autismu jsem také připravila právě Bender kazuistiku na ten plánovaný kongres, který měl dneska proběhnout.

Zatímco medicína lege artis nedokázala většině pacientů s pozitivním nálezem koronaviru nabídnout účinné způsoby léčení, všichni dobře víme, přístupy TCIM doporučovaly především péči o posilování imunity a doplňky stravy v podobě vitamínů a minerálů. Řeklo by se tedy, že to jsou záležitosti, které jsou v biomedicíně odborně prozkoumané, jasné, prokázané, a že tady nejde o nějakou homeopatii nebo energetické léčení nebo snad ajurvédu, čili takové ty obory, které přece jenom nejsou v centru zájmu, ale vitamíny a minerály, to je něco, o čem by medicína lege artis neměla pochybovat. Samozřejmě také je pochopitelné, že v Číně byly testovány a užívány i ty různé přípravky s léčivými bylinami. Nicméně představitelé medicíny lege artis v zahraničí i v České republice vystupují proti jakýmkoliv doporučením TCIM jako neověřeným a poskytujícím nepravdivé informace.

COVID je zcela nové onemocnění, vlastnosti toho viru prakticky neznáme, ale vliv vitamínů (D3, C, skupiny B) a minerálů (zinku, hořčíku, vápníku) na posílení imunitního systému je dlouhodobě známý a tradičně využívaný. Stejně tak lze doporučit i tradičně ověřené léčivé byliny, jak říkal můj předřečník, s mnohočetnými účinky.

Lék Plaquenil

My víme, že medicína lege artis připustila testování terapie lékem používaným proti malárii Plaquenilem. Byl aplikován u souboru 1 542 osob s infekcí COVID-19, osobně ho propagoval a preventivně užíval i prezident Spojených států amerických. Na Googlu bylo dokonce 24 milionů zpráv o tom, že prezident Spojených států amerických užívá Plaquenil, čili média dělala nesmírnou reklamu. Avšak tato terapie byla označena jako neúčinná, protože nesnížila počet úmrtí. Nicméně medicína lege artis tuto terapii akceptovala.

No a teď si představte, že na stránkách zahraničních zpravodajských médií se objevily vědecky zcela nepravdivé informace o nežádoucích účincích vitamínu D3. Čtenáři byli varováni, že užívání tohoto vitamínu může způsobit úmrtí, že může způsobit celou řadu nežádoucích účinků. U nás v České republice například bylo cenzurováno video divadla Kampa, rozhovor Jaroslava Duška s Milanem Calábkem o zkušenostech tradiční čínské medicíny s použitím bylinných čajů a o vlivu vitamínů na posilování imunitního systému, protože bylo prostě v době nouzového stavu označeno jako zdroj dezinformací.

No tak to jsou jenom, já bych řekla, školácké příklady toho, do jakých extrémů se dostávají poznatky, které svým způsobem vlastně řadíme také do tradiční, komplementární a integrativní medicíny.

Léčení poruch autistického spektra

Já jsem se zmínila o tom, že do původně plánovaného kongresu jsem přihlásila problematiku, kazuistiku, léčení poruch autistického spektra. A zde je celosvětově nejrychleji narůstající vývojovou poruchou, v některých zemích postihuje tři až čtyři procenta dětí, takže má skutečně charakter epidemie. Zatímco etiopatogeneze ASD je z pohledu medicíny lege artis stále nejasná a nejsou známé žádné účinné terapeutické přístupy, TCIM nabízí desítky případů ameliorace symptomů těchto poruch.

Vysoká prevalence ASD je hlášená z průmyslově rozvinutých zemí s fluoridací vody, stejně jako ze zemí Asie s endemickou fluorózou. Naše teorie proto ukazuje na klíčovou úlohu fluoridů v etiopatogenezi autismu. V zemích Evropské unie je zatím výskyt autismu relativně nízký, protože většina evropských států zastavila fluoridaci vody krátce po jejím zavedení v 70. a 90. letech minulého století.

A tak jsme si troufli vytvořit teorii o tom, že fluorid patří mezi klíčové příčiny autismu. Naše publikace na toto téma v zahraničním odborném tisku mají tisíce čtenářů a patří mezi nejčtenější články.

A tak se ukazuje, že v současné době existuje divergence mezi praxí fluoridace pitné vody, kterou oficiální medicína a zdravotnická osvěta považuje za účinnou a bezpečnou formu ochrany před vznikem zubního kazu, a současnými vědeckými poznatky, které přinášejí důkazy o fluoridu jako neurotoxinu, který narušuje jak prenatální, tak postnatální vývoj mozku.

Nyní také ukazujeme, že mnohočetné toxické účinky fluoridu mohou být v blízké budoucnosti příčinou neočekávaných epidemií. Na základě přístupu komplementární a integrativní medicíny lze pochopit a odborně vysvětlit nové pohledy na možnosti doplňkových intervencí u autismu, kterými jsou vitaminy a minerály.

Můj příspěvek na kongres, který bude v příštím roce, dokumentuje případ ameliorace symptomů autismu u chlapce v České republice, více je v našich publikacích a v našich knížkách.

V rámci projektu Platforma 2020 Praha bych ráda šířila myšlenku o celostním a integrativním působení vitamínů, minerálů a léčivých rostlin v prevenci i intervenci celé řady civilizačních nemocí.

Těším se na spolupráci.